Städtjänster med kvalitet

Företaget är certifierat i kvalitetsledning enligt ISO9001:2015
Mellansvenska Städ AB är serviceföretaget som arbetar för att skapa rena och trivsamma miljöer. Vi arbetar för varaktiga uppdrag genom kundanpassad utveckling.

Ledningen i Mellansvenska Städ AB svarar för att företaget arbetar för ständiga förbättringar inom kvalitets-miljöarbetet genom att fastställa och följa upp mål.

Medel

  • Efterleva Mellansvenska Städ AB s ledsjärnor och policys.
  • Följa lagar och avtal gällande vår miljö och våra medarbetare.
  • Alla medarbetare i Mellansvenska Städ AB skall arbeta för ständiga förbättringar inom vårt kvalitets och miljöarbete.
  • Mellansvenska Städ AB skall ge rak och tydlig information till kunder, leverantörer och medarbetare.
  • Utbildning / fortbildning av personal.
  • Följa upp och mäta att beslutade åtgärder har avsedd effekt.
  • Ställa krav på leverantörer och tillverkare.

Personal

Kvalitets och miljöfrågor skall vara en del av det dagliga arbetet för att människa och natur inte ska ta skada. Utbildning, medarbetarsamtal, enkäter och arbetsplatsträffar skall kontinuerligt genomföras för att all personal i Mellansvenska Städ AB ska kunna bidra till en god arbetsmiljö med hög kvalitetsnivå och positivt miljötänk.

Leverantörer, produkter, metoder

Miljöhänsyn tas vid val av produkter, maskiner och redskap. Mellansvenska Städ AB väljer städ och arbetsmetoder som minskar utsläpp.

Vi arbetar aktivt med källsortering både ute hos kund och i våra egna lokaler. Detta gäller främst papper, förpackningsmaterial, batterier och kemikalier.

Mellansvenska Städ AB har rutiner för att bedöma miljöeffekterna vid val av kem samt hantering av dessa på ett miljövänligt sätt. Mellansvenska Städ AB använder miljömärkta kem så långt det är möjligt.

Mellansvenska Städ AB har noggrant valt kvalitets och miljömedvetna leverantörer som tar hänsyn till miljöfrågor gällande transporter, biologisk nedbrytbarhet samt energisnåla maskiner och återanvändbara förpackningar.

Kvalitets och miljöledningssystem skall aldrig betraktas som färdigarbetat, det skall fortlöpande förfinas och förbättras. I vårt arbete ingår att beakta kvalitets och miljöfrågorna och vartefter arbetet utvecklas kommer detta successivt att arbetas in i ledningssystemet.

Vi ska fortsätta kunskapen om material, redskap och utförande. Genom en öppen dialog och ökade krav på våra leverantörer, stimulerar vi utvecklingen av nya idéer till nytta för såväl miljön, våra kunder som för Mellansvenska Städ AB.